הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

תקנון אתר

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכון וינגייט (להלן: "האתר"), המנוהל ומופעל על-ידי מכון וינגייט (להלן: "המכון").

כללי

השימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירות הקיימים באתר על ידי כל אדם, תאגיד או גוף אחר (להלן: "המשתמש"), כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות המצורפת אליהם (להלן: "מדיניות הפרטיות").

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, שכן עצם השימוש של המשתמש באתר מהווה הסכמה מצדו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה או הסתייגות. היה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

המכון שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

המכון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו, וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.

מובהר כי המידע המופיע באתר אינו בא במקום המידע הרשמי שנסמר על-ידי המכון ו/או נציגיו.

באתר מוצג תוכן לגבי מכרזים והתקשרויות של המכון. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן כאמור כפוף לתנאי השימוש הייעודיים של אתר מכרזים והתקשרויות של המכון.

השימוש באתר

האתר נועד לשמש כלי עזר בידי המשתמש והשימוש בו הינו באחריות המשתמש בלבד. המכון לא ישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא המכון באחריות לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר.

המידע המפורסם באתר ישמש לקבלת אינפורמציה כללית בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, וכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

האתר עלול להכיל שיבושים, אי-דיוקים, אי-התאמות, שגיאות וכדומה. המכון לא יהיה אחראי לשום נזק העלול להיגרם עקב השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע המתפרסם באתר, או עקב השיבושים, אי-הדיוקים, אי-ההתאמות, השגיאות או הליקויים שנפלו במידע, כאמור.

המשתמש מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד המכון ו/או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המכון ו/או מי מטעמו על פי תנאי שימוש אלו.

אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין. אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים הכלולים בו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו.

אין לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר ו/או להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות המשתמש באופן מכוון על-ידי המכון.

המכון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה של משתמש לאתר במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של המכון או פגיעה בזכויות קניין רוחני של המכון או של צד אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד המכון במקרה כאמור.

המכון אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המכון או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות התקשורת אצל המכון ו/או אצל מי מספקיו.

שינויים כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו"ב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים שיגרמו למשתמש בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

האתר יכול שיכלול קישורים לאתרים אחרים, ו/או ליישומי תוכנה כלשהם של צדדים שלישיים. המכון לא ישא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש, עקב ההסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה. אין בהכללת קישורים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו של המכון עם מפעילי האתרים האמורים.

המכון אינו מתחייב כי הקישורים האמורים יהיו פעילים או יובילו לאתר אינטרנט פעיל ולא יהיה אחראי לקישור ו/או לשימוש בקישורים חיצוניים, והמשתמש או מי מטעמו לא יישמע בכל טענה כלפי המכון בקשר לקישורים, לרבות ביחס לטיב הקישור, המידע המפורסם דרכו וכיו"ב.

באמצעות קישורים חיצוניים מוצגים, בין היתר, תכנים של צדדים שלישיים, לרבות תוכן פרסומי ומידע לגבי מוצרים או שירותים של אותם צדדים שלישיים. מידע זה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין המכון אחראי לתוכן, לנכונות ולמהימנות המידע שמוצג או מופץ על ידי צדדים שלישיים כאמור ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והוא אינו ממליץ או מעודד את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ובכפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המכון בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר או דרך קישורים חיצוניים, לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמש ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עוגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות שם, סימני מסחר (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו על-ידי המכון או מטעמו, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הן של המכון בלבד, או של צד שלישי ממנו קיבל המכון הרשאה.

אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של המכון. אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת/הסכמת המכון בכתב ומראש.

אין לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויות הקניין הרוחני של המכון כמפורט לעיל ו/או כל זכות אחרת לרבות זכויות של צדדים שלישיים, לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), de-compiling,disassembly , יצירת נגזרות עבודה המבוססות על האתר, שינוי בכל דרך אחרת או ניסיון לבצע שימוש באתר או בחלק ממנו למטרות זדון או למטרות שאינן מטרות האתר.

זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכות למכון. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע המתפרסם באתר, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך המידע המתפרסם באתר. ציטוט כאמור יכלול את המקור לציטוט. אין לערוך במידע המתפרסם באתר כל שינוי, סילוף עובדות או שינוי אחר. כמו כן אין לבצע כל שימוש אחר במידע העלול להפחית מערכו ו/או לפגוע באופן כלשהו במכון.

יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור

המשתמש רשאי לפנות למכון באמצעות משלוח דואר אלקטרוני (באמצעות התגית "צרו קשר" באתר) וכן רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של המכון לצורך קבלת הודעות ועדכונים.

המכון לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור. המכון רשאי שלא לאשר הצטרפות לרשימת הדיוור בהתאם לשקול דעתו הבלעדי.

המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של המכון ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

ככל שהמשתמש יהא מעוניין להפסיק לקבל את הדיוור, הוא רשאי לפנות למכון בכתב באמצעות דוא"ל, כמפורט במדיניות הפרטיות.

ברירת דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר ותנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע לאתר ו/או השימוש בו הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

מובהר כי האמור חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

                                                          מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנו מספקים לך את המידע להלן לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלותנו עם המידע הנאסף באתר.

מבוא

מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמש המכון במידע שנמסר לו על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידו בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש.

איסוף ושימוש במידע

המכון רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד הזנת הפרטים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. זאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר. בנוסף, רשאי המכון לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיו הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. יודגש, מידע מסוג זה לא יזהה את המשתמש אישית.

מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש בשירותים אשר באתר, יהיה רשאי המכון לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים למכון לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת קבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

יתכן כי חלק מהשירותים המוענקים באמצעות האתר (לרבות קבלת מידע ודיוור ישיר, ובכלל זה תוכן פרסומי ושיווקי של המכון וכיו"ב) טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון שם המשתמש, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור עשויה להוות תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר.

מסירת הפרטים האישיים נעשית על פי רצונו של המשתמש ומעידה על הסכמתו לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות.

מידע שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

משתמש רשאי לעיין במידע אשר נשמר לגביו, ולצורך כך לפנות למכון בבקשה בכתב. במידה והמידע המצוי בידי המכון אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי המשתמש לפנות למכון בבקשה לתקן את המידע.

המשתמש יהא רשאי לפנות למכון בבקשה להסרתו מרשימת הדיוור באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: [email protected]. יש לאשר את קבלת הבקשה להסרה מרשימת הדיוור בטלפון: 098639453.

למען הסר ספק מצהיר המשתמש ומתחייב בזאת כי ידוע לו כי שליחת כל מידע ו/או הודעה באמצעות האתר למשתמש, מתבצעת ומתנהלת בכפוף להסכמה המפורשת שניתנה לשם כך על ידי המשתמש ובהתאם לחבויות המוטלות על המכון על פי דין. לפיכך, משלוח המידע וההודעות על פי תנאי השימוש לא יחשבו, בשום צורה ואופן, כשיגור דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם") ולא יטילו על המכון כל חבות ו/או התחייבות כלפי המשתמש בקשר ישיר ו/או עקיף עם חוק הספאם והמשתמש מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המכון, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

תכנים, כתבות ופרסומות של צדדים שלישיים

באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של אותו צד שלישי הנו כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המכון בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

מסירת מידע לצד שלישי

המכון מתחייב כי לא יעביר פרטים אישיים מזהים של המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

  • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה המשתמש ו/או מי מטעמו, לבצע באמצעות האתר פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.
  • בשל צו שיפוטי המורה למכון למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין המכון ו/או מי מטעמו.
  • בכל מקרה בו סבור המכון, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור למכון, למשתמש ו/או שצדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • במקרה בו העביר ו/או המחה המכון לצד שלישי את הפעלת האתר או חלקים מתוכו ו/או את זכויותיו או חובותיו כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המכון להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

המכון מטמיע ומיישם מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת, המכון מבהיר, כי אינו מתחייב שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של המכון וכי ידוע למשתמש שהמכון לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת המכון, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.