הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

בקשה להצעת מחיר עבור לחמים ודברי מאפה

בקשה להצעת מחיר עבור לחמים ודברי מאפה - מספר 180043

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לאספקת לחמים ודברי מאפה עבור מכון וינגייט ("ההזמנה").
התנאים להשתתפות בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל, (2) למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, (3) המציע מחזיק ברישיונות, היתרים והסמכות הדרושים לאספקת המוצרים, כמפורט בהזמנה, (4) על כל המוצרים לעמוד בדרישות כל דין ותקן רלוונטי (לרבות הנחיות משרד הבריאות וכל יתר הרשויות והגופים המוסמכים), כמפורט בהזמנה, (5) על כל המוצרים להיות בעלי תעודת כשרות של הרבנות הראשית, (6) על המציע להחזיק בהסמכה תקפה לתקן 9001-ISO.

תקופת ההתקשרות תהיה ל-12 חודשים מיום חתימת ההסכם. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 03.02.19, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 28.01.19
הועלה קובץ מענה לשאלות ספקים

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063