הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

בקשה להצעת מחיר עבור מוצרים יבשים

בקשה להצעת מחיר עבור מוצרים יבשים - מספר 180028

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לאספקת מוצרים יבשים עבור מכון וינגייט ("ההזמנה").
סוג המכרז: מכרז ממוכן.

התנאים להשתתפות בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל, (2) למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, (3) המציע מחזיק ברישיונות, היתרים והסמכות הדרושים לאספקת המוצרים, כמפורט בהזמנה, (4) מציע שהינו משווק או מפיץ יצהיר כי הוא משווק או מפיץ אך ורק מוצרים מחברות להן תעודת כשרות מטעם הרבנות, (5) מציע שהינו משווק או מפיץ יצהיר כי הוא משווק או מפיץ אך ורק מוצרים מחברות להן רישיון יבואן ו/או רישיון יצרן

תקופת ההתקשרות תהיה ל-12 חודשים מיום חתימת ההסכם. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית העמוד.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 19 בדצמבר 2018, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 09.12.18
הועלה קובץ הארכת מועד הגשה

עדכון מיום 16.12.18
הועלה קובץ מענה לשאלות ספקים

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063