הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול כוללני עבור פרויקטים להקמת מתקני ספורט חדשים ושיפוץ ושיפור מתקנים קיימים בשטח המכון

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול כוללני עבור פרויקטים להקמת מתקני ספורט חדשים ושיפוץ ושיפור מתקנים קיימים בשטח המכון - מספר 200015

בכוונת המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") לבצע הקמה, שיפוץ ושימור של מבנים ומתקני ספורט בשטח המכון. לשם כך, מבקש המכון לקבל הצעות להתקשרות עבור קבלת שירותי תכנון וניהול כוללני של הפרויקטים השונים, הכל כמתואר במסמכי המכרז ("השירותים").
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים ועד ליום 31.12.2022 או תום תקופת הבדק, כאמור במסמכי המכרז, על פי המאוחר מבין השניים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד שתי הארכות.

תנאי סף:

מוזמנים להגיש הצעות לאספקת השירותים אך ורק מציעים אשר במועד הגשת ההצעות עומדים בכל התנאים המפורטים בנספח ה' למסמכי ההזמנה, וכן מקיימים את תנאי הסף המפורטים להלן:

(א) על המציע להשתתף בסיור מציעים במקום, במועד ובתנאים המפורטים להלן

(ב) המציע הינו תאגיד רשום אשר התאגד כדין במדינת ישראל ומחזיק באישור תקף בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות אשר מוטל עליהן מס על פי חוק מס ערך מוסף;

(ג) המציע עומד בכל התנאים הנדרשים לפי סעיפים 2ב ו-2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;

(ד) המציע הוא בעל ותק מקצועי של לפחות 10 שנים בתחום ניהול הפרויקטים אשר ההיקף הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות במסגרתם עולה על 250,000,000 ₪ (מהם לפחות 100,000,000 ₪ עבור גוף ממשלתי או ציבורי), ומעסיק לפחות 12 מהנדסים או אדריכלים או הנדסאים (מתוכם לפחות 6 מהנדסים), בעלי תעודת רישוי בתוקף;

(ה) המציע או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה ולא מתקיימים כנגדו הליכים פליליים בקשר עם ביצוע עבירה;

(ו) הגשת ערבות הצעה בסך של 250,000 ₪ כנדרש במסמכי המכרז.

סיור מציעים:

סיור מציעים, אשר ההשתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות, יתקיים בתאריך 10.11.2020 בשעה 09:00. מקום המפגש לסיור יהיה בפתח בניין הנהלת המכון, בכתובת מכון וינגייט, נתניה. במעמד הסיור, יידרש נציג המציע למסור פרטיו ואת פרטי המציע עבורו הינו משתתף בסיור (לרבות שם המציע, מספר זיהוי, איש קשר, מספר טלפון וכתובת דוא"ל). מובהר, כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר מאשר מציע פוטנציאלי אחד.

מציע אשר פרטיו לא ימסרו במעמד הסיור – לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז.

הגשת הצעות:

הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום. ההצעות במכרז זה תוגשנה באמצעות תיבת מכרזים מקוונת אשר פרטיה ישלחו למציעים אשר השתתפו ונרשמו בסיור המציעים.
בנוסף, יגיש המציע ערבות ההצעה בעותק פיזי למשרדי הנהלת המציע, וזאת עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות. הצעה אשר לא הוגשה בגינה ערבות הצעה עד למועד זה – לא תיבדק.

התנאים המפורטים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים, וההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה יגברו בכל מקרה של סתירה. ככל והודעה זו פורסמה במספר שפות, מובהר כי נוסח ההודעה בשפה העברית הוא הנוסח הקובע.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

שאלות והבהרות בעניין ההזמנה יש להגיש בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום רביעי, 18.11.2020, בשעה 23:59.

שלח פנייה להבהרה
טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063