הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה לרישום למאגר ספקים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

הזמנה לרישום למאגר ספקים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/53

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר הספקים של המכון (להלן: "מאגר הספקים").
תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, שהינו מחזיק ומנהל בעצמו במשך שנתיים לפחות אחד או יותר מהמתקנים המפורטים בסעיפים 3.4.1-3.4.5 למסמכי ההליך; מציע כנ"ל, שהמתקן שמחזיק ומנהל עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לסוג מתקן, לרבות חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994; חוק הספורט, תשמ"ח-1988 וכל הצווים ו/או התקנות אשר הוצאו ו/או הותקנו מכוחם, וכן מחזיק באישורים לפי חוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013; מציע כנ"ל, שהמתקן שמחזיק ומנהל עומד בכל דרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 וכל הצווים ו/או התקנות אשר הוצאו ו/או הותקנו מכוחו.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין באתר המכון בכתובת: www.wingate.org.il בלשונית "מכון וינגייט – קול קורא".

רישום למאגר הספקים – ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר הספקים ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ב', 7 לפברואר 2022.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת, עד ליום ב', 28 לפברואר 2022, בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מאגר ספקים זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063