הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה מס' 2021/03 להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים

מכרזים שהסתיימו

הזמנה מס' 2021/03 להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים - מספר 202103

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון" ו/או "מכון וינגייט"), תאגיד סטטוטורי הפועל מכח חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט, תשע"ז-2017, מזמין בזאת מציעים להגיש את בקשה להיכלל במאגר הקבלנים הראשיים של המכון, הכל בהתאם לתקנה 16 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 וכמפורט בהזמנה זו ("המאגר"). המכון מתעתד להתחיל ולבצע כבר במהלך שנת 2021, עבודות לשיקום תשתיות קיימות במכון וכן להקמת מבני עזר ומתקנים, בין היתר, לשימושם של איגודי ספורט מקצועיים הפועלים במכון, זאת במסגרת פרויקט האצת הצמיחה שנערך על ידי המכון בתקצוב משרד התרבות והספורט ("הפרויקט" ו/או "פרויקט האצת הצמיחה"). הפרויקט הינו פרויקט מרובד אשר יכלול מספר תתי פרויקטים ועבודות קבלניות שונות בתחום הבינוי, תשתיות, נגישות, חשמל, אלומיניום, מיזוג אוויר וכיו"ב. בידי המכון שמורה הזכות לבצע את הפרויקט במתכונת מתוכללת, באופן שבו קבלן אחד יבחר לבצע את כל מקטעי הפרויקט, לאחר השלמת התכנון.

התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. (2) מציע כנ"ל, שהוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לצורך סעיף ‎3.2 זה: "הורשע" ו - "בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. מובהר, כי המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף 2ב(ב1)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. (3) מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. (4) מציע כנ"ל, שהנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969, בענף ראשי 100 (ענף ראשי בניה), סיווג ג' ובסוג (4) לפחות. (5) מציע כנ"ל, אשר במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, השלים את ביצועם של לפחות 4 פרויקטי בנייה ו/או תשתית, לגביהם מתקיימים כל אלה במצטבר (בסעיףזה להלן, יחדיו: "הפרויקטים"): ייעודם של כל הפרויקטים אינו למגורים; היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים עולה על 120,000,000 ₪; לפחות שניים מארבעת הפרויקטים, הם פרויקטי בנייה, בהיקף כספי העולה על 30,000,000 ₪, כל אחד; לפחות פרויקט אחד, הוא פרויקט בנייה לעבודות שיפוץ של מבנים, הכולל עבודות פירוק והריסה.  לצורך סעיף ‎זה –
א. "השלמת ביצוע" – קבלת טופס 4 לפרויקט (אכלוס).
ב. "פרויקט בנייה" – פרויקט שייעודו העיקרי הנו הקמה ו/או שיפוץ של מבנה/ים, הכולל ביצוע עבודות חפירה, עבודות להתקנת מערכות אלקטרומכניות, מעליות, אינסטלציה, חשמל, מסגרות ואלומיניום, מיזוג אוויר וכיבוי אש.
ג. "פרויקט תשתית" – פרויקט שייעודו העיקרי הוא ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, כגון: כבישים, מסילות, גשרים, מנהרות, רחבות החסנה/חנייה, מפעל טיהור שפכים, מתקן סילוק אשפה תעשייתי.
ד. "היקף כספי" – עלות הקמה בלבד, בערכים נומינאליים, לא כולל את כל אלה: מע"מ, קיזוזים, התייקרויות, תוספות תשלום בגין רכיבים שאינם ביצוע עבודות (לרבות כאלה שמקורן בהליכים משפטיים ו/או הסדרי פשרה) וכן כל תמורה אחרת אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות מדידים.
(6)מציע כנ"ל, אשר בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים שלו לשנת 2019 ובדוח הסקור האחרון של המציע, לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

ההצעה תוגש עד ליום ד' 10 לפברואר, 2021 בשעה 12:00 לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.
התנאים המפורטים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים, וההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה יגברו בכל מקרה של סתירה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 31/01/21
הועלה הקובץ "הזמנה מס' 2021.03 להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים- מסמך הבהרות מס'1"

הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063