הכנס את החיפוש שלך
באנר תמונה אווירית

מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי

מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי - מספר 190040

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מזמין מציעים, העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המכון לאספקת מחשוב וציוד היקפי ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע ניסיון של לפחות 5 שנים ב-8 השנים האחרונות באספקת הטובין נשוא המכרז לארגונים/גופים; (4) למציע יש מחזור כספי שנתי של לפחות 1,500,000 ₪ כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018; (5) תנאי סף עבור טובין מסוג מחשבים ו/או מסכים – המציע הינו ספק מורשה לשיווק הציוד המוצע על ידיו עבור מכרז זה מטעם היצרן ו/או יבואן מורשה ו/או מפיץ בישראל של הציוד הנ"ל.
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 12 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד ארבע הארכות.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

ההצעה תוגש עד ליום 17.02.2020 (בשעה 12:00), לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 24.12.2019
הועלה קובץ “מסמך הבהרה מספר 1 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס’ 190040”


עדכון מיום 19.1.2020
הועלה קובץ “הבהרה מספר 2 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס’ 190040”


עדכון מיום 12.02.2020
הועלו הקבצים הבאים:
1. הבהרה מספר 3 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס’ 190040
2. מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס’ 190040 – נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020
3. מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס’ 190040 – נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020
4. הסכם מסגרת – רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי – נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020
5. הסכם מסגרת – רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי – נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020

טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063