הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים

מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט - מספר 200012

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט ("ההזמנה").
היקף ההתקשרות הוא לאספקת מאתים ועשרים (220) סטים של ציוד והלבשת ספורט, והכל כמפורט בהזמנה.
התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע טובין התואם למפרט הטכני המפורט בנספח ג' להזמנה; (4) המציע מתחייב לספק את הטובין הנ"ל לא יאוחר מה- 15/12/20.

 

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063