הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט - מספר 200012

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט ("ההזמנה").
היקף ההתקשרות הוא לאספקת מאתים ועשרים (220) סטים של ציוד והלבשת ספורט, והכל כמפורט בהזמנה.
התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע טובין התואם למפרט הטכני המפורט בנספח ג' להזמנה; (4) המציע מתחייב לספק את הטובין הנ"ל לא יאוחר מה- 15/12/20.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית העמוד.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 12 לנובמבר, 2020, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 2/11/20
הועלה קובץ “מענה לשאלות הבהרה- מכרז 200012”

הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות