הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לנותן שירותי הדרכת פילאטיס למכון וינגייט

מכרז פומבי לנותן שירותי הדרכת פילאטיס למכון וינגייט - מספר 190034

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מבקש להזמין הצעות לנותן שירותי הדרכת פילאטיס למכון וינגייט ("ההזמנה"). נותן השירותים, כהגדרתו בהזמנה, יידרש לספק את השירותים בעצמו, והכל כמפורט בהזמנה.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) בנותן השירותים מטעם המציע מתקיימות כל הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר: (א) לנותן השירותים מטעם המציע יש תעודת הסמכה כמדריך/מאמן פילאטיס; (ב) לנותן השירותים מטעם המציע יש תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף; (ג) אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו בשל ביצוע עבירות מין (בהתאם להנחיות משטרת ישראל, נשים אינן נדרשות לספק אישור זה); (ד) לנותן השירותים מטעם המציע יש ניסיון של לפחות שמונה שנים במהלך עשר השנים האחרונות במתן השירותים נשוא ההזמנה עם ספורטאים בגילאי בוגרים/נוער בלפחות ארבעה מהענפים הבאים: כדורסל/כדורגל/ג'ודו/כדורעף/שחייה/כדור-מים/רוגבי; (ה) לנותן השירותים מטעם המציע יש ניסיון בעבודה מול מאמני קבוצות ומאמני כושר בקבוצות ספורט תחרותי/הישגי.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום 23 לספטמבר, 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – תקופה בת 12 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 15.09.2019
הועלה קובץ "מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי לנותן שירותי הדרכת פילאטיס למכון וינגייט – מס' 190034"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063