הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לנותן שירותי פיזיולוג למרכז לרפואת ספורט ומחקר

מכרז פומבי לנותן שירותי פיזיולוג למרכז לרפואת ספורט ומחקר - מספר 190021

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("מכון וינגייט) מבקש להזמין הצעות למתן שירותי פיזיולוג של מאמץ למרכז לרפואת ספורט ומחקר של מכון וינגייט ("ההזמנה").

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים (התשל"ו-1976), והתקנות שהותקנו מכוחו; (2) המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; (3) המציע עומד בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש; (4) אם המציע הינו תאגיד – המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו; (5) אם המציע הינו תאגיד - במועד הגשת ההצעה, המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים. בנוסף, המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק; (6) לפיזיולוג מאמץ המוצע מטעם המציע: (א) תואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ, מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בארץ. (ב) ניסיון בביצוע מחקרים ויכולת הובלת מחקר עצמאית מוכחת. (ג) ניסיון מוכח בניתוח נתונים רפואיים ו/או במדעי החיים
תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – תקופה בת 12 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 24 ביולי 2019, בשעה 12:00.
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063