הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים פעילים

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון, שתייה וטואלטיקה - מספר 2021/05

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבכותרת.

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מפעיל לפחות 50 מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ושתייה ברחבי הארץ; מציע כנ"ל, אשר מחזור המכירות המצטבר שלו, במחירים שוטפים, מממכר מוצרי מזון ושתייה באמצעות מכונות אוטומטיות, במהלך השנים 2018-2019, לא פחת מסך של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

תקופת התקשרות – 12 חודשים ואופציה של עד 36 חודשים.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז ו/או להשתתף בסיור מציעים (רשות), באמצעות רישום מוקדם.
מפגש מציעים – מפגש וסיור בשטחי המכון (רשות), יתקיים ביום ה' 04 למרץ, 2021 בשעה: 12:00.
שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ה' 11 למרץ, 2021 בשעה: 12:00.
מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש עד ליום א' 21 למרץ, 2021 בשעה: 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 11.03.21
מועד הגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ה' 11 למרץ, 2020 בשעה 17:00.
הועלה קובץ “מכרז מס’ 2021/05 מסמך הבהרות מס’ 1”

עדכון מתאריך- 16.3.21
1. המכון מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד חדש להגשת הצעות מכרז- המועד האחרון להגשת הצעות באמצעות התיבה המקוונת, נדחה ליום ד' 24 למרץ, בשעה 12:00 .
מועד תוקף ההצעה עודכן וההצעה תעמוד בתוקף עד ליום ו' 24.09.2021.
טבלת מועדים להזמנה, העדכונים שנערכו במועדים למכרז מפורטים בטבלה שלהלן:


2. הועלה הקובץ מענה לשאלות הבהרה מכרז מכונות אוטומטיות.
3. הועלה הקובץ פרוטוקול סיור מציעים – מכרז פומבי מס' 2021/05 לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות.

הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063