הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה לרישום למאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה

מאגרי קבלנים/יועצים

הזמנה לרישום למאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה - מספר 2021/06

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר הקבלנים של המכון לתחומים שונים.

תנאי סף – כמפורט במסמכי ההליך.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום למאגר– ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר הקבלנים ו/או לפנות בבירורים בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א' 31/12/2024 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מאגר זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

 

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת תפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063