הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/23

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון.

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע אשר הינו חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי תקף על שמו, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו, בענף הביטוח האלמנטרי, בהתאם לרישיון שניתן לו על ידי הממונה על הביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח האמור, בכל הענפים המפורטים במסמכי המכרז; מציע אשר נכון ליום 31.12.2019, הינו בעל הון עצמי בסך של 500,000,000 ₪ לפחות, בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים.

משא ומתן – המכון יהא רשאי לנהל עם המציעים במכרז משא ומתן, בהתאם לתכולות ולתנאים המפורטים במסגרת מסמכי המכרז.

תקופת הביטוח – 12 חודשים ואופציה של עד 48 חודשים, כמפורט במסמכי המכרז.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת. תשומת לב המשתתפים לסייגים בנוגע להעמדת דוחות כספיים לעיון המצעים, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום 08.06.2021 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת, עד ליום 21.06.2021 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.


עדכון מתאריך - 07.06.21
1. הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז מס' 2021/23 לרכישת פוליסות ביטוח
2. המכון מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד חדש להגשת שאלות הבהרה, הצעות מכרז ותוקף ההצעה - טבלת מועדים להזמנה, העדכונים שנערכו במועדים למכרז מפורטים בטבלה שלהלן:


עדכון מתאריך - 10.06.21
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז מס' 2021/23 לרכישת פוליסות ביטוח

 


עדכון מתאריך - 17.06.21
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 3 – מענה לשאלות הבהרה
הועלה קובץ רישיון עסק בריכה לאומית

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063