הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

פנייה תחרותית פומבית לקבלת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת עם יועץ מקצועי לאפיון, עריכה וליווי של מכרזים והתקשרויות לתכנון, ניהול ו/או ביצוע של פרויקטי בינוי ותשתית של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/37

הנדון: פנייה תחרותית פומבית לקבלת הצעות מס' 2021/37- להתקשרות בהסכם מסגרת עם יועץ מקצועי לאפיון, עריכה וליווי של מכרזים והתקשרויות לתכנון, ניהול ו/או ביצוע של פרויקטי בינוי ותשתית של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון").

המכון, מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להליך של פנייה התחרותית שבנדון, אליו יוכלו לגשת מציעים העומדים בתנאי הסף ויתר תנאי ההתקשרות המפורטים במסמכי הפנייה התחרותית המפורסמים באתר המכון בכתובת: www.wingate.org.il בלשונית "מכון וינגייט – מכרזים".

רישום להליך הפנייה התחרותית – ניתן להגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה ו/או להשתתף במפגש מציעים, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת שבאתר המכון.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום שני 11 באוקטובר 2021, בשעה 12:00.

המידע והתנאים המחייבים לגבי פנייה תחרותית זו כלולים במסמכי הפנייה התחרותית המפורסמים בתחתית עמוד זה. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי הפנייה התחרותית, יקבעו מסמכי הפנייה התחרותית. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הפנייה התחרותית ומועדיה. כל עדכון או שינוי למסמכי הפנייה התחרותית יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור


עדכון מתאריך 07.10.21
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063