הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/40

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון ("המכרז").

 

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר הינו יצרן פרטי כהגדרתו בתקנות משק החשמל, תשס"ה-2005, ומחזיק ברישיון ייצור קבוע או מותנה בתוקף, בהתאם לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ולתקנות כאמור.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין במסמכים בתחתית עמוד זה.

 

רישום למכרז – ניתן להגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

 

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 15.11.2021 בשעה 12:00.

 

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת, עד ליום 01.12.2021 בשעה 12:00.

 

המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז. כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.


עדכון מתאריך – 30.11.21
1. הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה
2. המכון מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד חדש להגשת הצעות הינו 08 בדצמבר 2021, בשעה 12:00.
להלן טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063