הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מערך קורס מצילים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מערך קורס מצילים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/46

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבכותרת.

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר מנוי ברשימת בתי הספר להסמכת מצילים, המוכרים והמפוקחים על יד משרד הכלכלה והתעשייה; מציע כנ"ל, אשר מפעיל בית ספר להסמכת מצילים לפרק זמן של לפחות 5 שנים; מציע כנ"ל, אשר ערך בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו - 2020, לפחות 5 קורסי מצילים, כאשר בכל אחת מהשנים הרלוונטיות הגיש לפחות 50 חניכים למבחנים של משרד הכלכלה והתעשייה; מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תזכה במכרז, יעניק את השירותים באמצעות בעל תפקיד אשר הינו בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בהעברת קורס מצילים.

תקופת התקשרות – 12 חודשים ואופציה של עד 24 חודשים.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז ו/או להשתתף בסיור מציעים (רשות), באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

מפגש מציעים – מפגש וסיור בשטחי המכון (רשות), יתקיים ביום 19.12.2021 בשעה 13:00.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 23.12.2021.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 02.01.2022 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063