הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

קול קורא לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 2022-2023 - מספר 2022/111

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קול קורא לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 2022-2023

תנאי סף – מציע שהוא אגודות ספורט בענף כדור בו לפחות 200 ספורטאיות פעילות; מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;במציע קיימת קבוצה אחת לפחות השייכת לליגת העל בנשים; ברצועה א' בנוסף: המציע מעסיק מאמן אחד לפחות בעל תעודת מאמן בקבוצת העל לנשים; ברצועה ב' בנוסף: במציע קיימת קבוצת נערות המשתייכת לליגה הבכירה באותו ענף, הראשונה בכל ענף. בנוסף, המציע מעסיק מאמן אחד לפחות בעל תעודת מאמן, בקבוצת הנערות הבכירה.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין במסמכים בהמשך עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום 11/12/2022 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום 15/12/2022 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך

עדכון מתאריך ה-13.12.2022
הועלו קבצי הודעה בגין מענה לשאלות הבהרה.
* יש לצרף מסמכים אלו כחלק מהמענה לקול הקורא.

עדכון מתאריך ה-15.12.2022
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום 18.12.2022 בשעה 12.00.

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063