הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על גגות מבנים במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2022/114

המכרז הסתיים!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם מכרז פומבי מס' 2022/114 לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על גגות מבנים במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט.

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין, מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976; לא קיימת בדו"חות הכספיים שלו בשנים אלה הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"; למציע מחזור הכנסות של לפחות 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2019,2020 ו – 2021; המציע בעל סיווג קבלני הרשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה א' ענף 160 סיווג 1 לפחות או סיווג לפי קבוצה 191 א1, לפחות; המציע סיפק, במהלך השנים 2017-2022 שירותים של תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של חמש מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) לפחות, כקבלן ראשי, אשר מתקיימים לגביהן כל התאנים הבאים: כאשר כל המערכות הותקנו והופעלו במדינת ישראל, מערכת אחת לפחות הינה בהספק של מעל 1 מגה ואט, היקף ההספק המותקן המצטבר של המערכות הינו 3 מגה ואט לכל הפחות, המערכות חוברו באמצעות המציע לרשת החשמל ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הנן פעילות במשך 6 חודשים רצופים לפחות.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בבמסמכים בהמשך עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

מפגש המציעים – מפגש מציעים (ההשתתפות במפגש מהווה תנאי סף) יתקיים ביום 4/01/2023 בשעה 12.00

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום 10/01/2023 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום 26/01/2023 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

 

למעבר לתיבת הצעות יש ללחוץ כאן

 


עדכון מתאריך ה-19.01.23
מועד אחרון להגשת הצעות 06.02.23


עדכון מתאריך ה-24.01.23

הועלו הקבצים הבאים המעודכנים לאחר שאלות הבהרה:
1. מענה לשאלות הבהרה
2. נספח ב-1- מפרט הקמה מתוקן-וינגייט מעודכן 24.1.23
3. הסכם מכרז פוטוולטאי 2022-114 - מעודכן בהתאם לשאלות הבהרה -סופי
4. מכרז פומבי מס 2022-114 לתכנון הקמה הפעלה ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על גגות מבנים-24.01.23

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063