הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

קול קורא להתאחדויות ספורט, איגודי ספורט, אגודות ספורט ומועדוני ספורט להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות, נערות ונשים בספורט" לשנת 2022 - מספר 2022/56

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון") ואתנה - המרכז לקידום ספורט נשים ("אתנה"), מתכבדים לפרסם קול קורא מס' 2022/56 להתאחדויות ספורט, איגודי ספורט, אגודות ספורט ומועדוני ספורט להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות, נערות ונשים בספורט" לשנת 2022 ("ההליך").
תנאי סף – מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לרבות הוראות סעיף 2 לחוק האמור (בדבר ניהול פנקסים ודיווחים); מציע כנ"ל, שהוא אחד או יותר מאלה: (1) התאחדות ספורט ו/או איגוד ספורט, כהגדרת מונחים אלו בחוק הספורט, תשמ"ח-1988; או (2) אגודת ספורט ו/או מועדון ספורט, כהגדרת מונחים אלו בחוק הספורט, תשמ"ח-1988, אשר עומד/ת בכל התנאים המפורטים בסעיפים 6.2.2.1-6.2.2.2 למסמכי ההליך; מציע כנ"ל, אשר מדווח על מחזור כספי, בשנת התקציב של עונת 2018-2019 או 2019-2020, הגבוה מבניהם, בהיקף שלהלן: (1) עבור התאחדויות ו/או איגודי ספורט – מחזור כספי בהיקף של לפחות 500,000 ₪ לשנה; (2) עבור אגודות ספורט רב ענפיות – מחזור כספי בהיקף של לפחות 300,000 ₪ לשנה; (3) עבור אגודות ספורט חד ענפיות ו/או מועדוני ספורט חד ענפיים ו/או עבור פרויקטים שיוגשו על ידי שיתוף פעולה בין אגודות/מועדוני ספורט – מחזור כספי בהיקף של לפחות 150,000 ₪ לשנה; מציע כנ"ל, אשר ביכולתו להעמיד מקורות עצמאיים למימון הפרויקט בהיקף שלא יפחת מ – 20% מהסכום המצטבר של הפרויקט; מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תיבחר כזוכה בהליך, יעסיק רכז/ת לפרויקט ומאמנ/ת במסגרת הפרויקט; מציע כנ"ל, אשר מספר הספורטאיות הפעילות בענפי הספורט הרלוונטיים לפרויקט בשנת הפעילות 2019 – 2018 או 2019-2020, הגבוה מבניהם, עמד על: (1) עבור התאחדות ו/או איגוד ספורט – 100 ספורטאיות פעילות לפחות; (2) עבור אגודת ספורט ו/או מועדון ספורט חד ענפי – 25 ספורטאיות פעילות לפחות; (3) עבור אגודות ספורט רב ענפית ו/או מועדוני ספורט רב ענפיים אשר פועלים בשני ענפים לפחות – 80 ספורטאיות פעילות לפחות.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ג', 1 למרץ 2022.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום ג', 23 למרץ 2022, בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.


עדכון מתאריך – 17.03.22
הועלה קובץ הודעת הבהרה מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה


עדכון מתאריך – 20.03.22
הועלה קובץ מסמך הבהרות 2 – מענה לשאלות הבהרה
המכון ואתנה מבקשים לעדכן כי מועדי ההליך עודכנו, כמפורט בטבלה שלהלן:

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063