הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

קול קורא למוסדות רפואיים בנושא "מחקרים מדעיים, טיפול בספורטאים ומיזמים נוספים" עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2022/58

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון") מתכבד לפרסם קול קורא למוסדות רפואיים בנושא "מחקרים מדעיים, טיפול בספורטאים ומיזמים נוספים" ("ההליך").

תנאי סף – הליך המופנה למוסדות רפואיים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל התנאים הבאים במצטבר: מוסד המוגדר כמרכז על רפואי על ידי משרד הבריאות; הממוקם במרחק של עד 50 ק"מ ממכון וינגייט (WAZE) ושהינו בעל מערך/יחידה לרפואת ספורט.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות ובירורים – שאלות ובירורים, לרבות קבלת פרטים בנוגע לאופן גיבוש והגשת ההצעה, יופנו לגב' הילה גיגי בכתובת הדוא"ל [email protected] , עד ליום שלישי, 15 במרץ, 2022 בשעה 12:00.

הגשת ההצעה – מוסד רפואי המעוניין להגיש הצעה להליך זה יפנה בכתב בבקשה למכון, בצירוף מכתב נלווה המתאר את תוכן הצעתו, וזאת לכתובת הדוא"ל [email protected] , עד ליום שלישי, 05 באפריל, 2022 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063