הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לאספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, אחריות ותחזוקה של מסך דיגיטלי עבור הבריכה האולימפית במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2022/59

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבכותרת.

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הינו מפיץ/משווק המורשה או בעל הסמכה/הרשאה בתוקף מטעם יצרן/משווק/מפיץ מורשה כאמור להפצת ואספקת מסכי LED דיגיטליים; מציע כנ"ל, אשר הוא או נציג מטעמו השתתפו בסיור מציעים.

תקופת התקשרות – תשומת לב המציעים לתקופת האספקה וההתקנה, תקופת האחריות ותקופת התחזוקה, המוגדרות במסמכי המכרז.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז ו/או להשתתף בסיור מציעים (חובה), באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

סיור מציעים – מפגש וסיור בשטחי המכון (חובה), יתקיים ביום ב', 07 במרץ 2022, בשעה 10:00.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ב', 14 במרץ 2022, בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ג', 29 במרץ 2022, בשעה 12:00.

 

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.


עדכון מתאריך – 23.03.22
הועלה קובץ הודעת הבהרה 1 – מענה לשאלות הבהרה

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063