הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

הזמנה לרישום למאגר מרצים בתחומי מעטפת לתחום הספורט כללי - מספר 2022/60

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), ואתנה - המרכז לקידום ספורט נשים ("אתנה"), מתכבדים בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר המרצים של המכון ("המאגר").

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר הוא או בעל התפקיד המוצע מטעמו, הינו בעל תואר אקדמי והשכלה נוספת (ככל הנדרש), באחד מהתחומים המפורטים בהזמנה למאגר. מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או בעל התפקיד המוצע מטעמו, בעל ניסיון של לפחות ארבע שנים בתחום המעטפת הרלוונטי אליו הוא מגיש את ההצעה; מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או בעל התפקיד המוצע מטעמו, בעל ניסיון של לפחות שנתיים במתן הרצאות או הדרכות לגיל הצעיר.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה

רישום למאגר – ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ד', 13 לאפריל 2022.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א', 01 למאי 2022, בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מאגר זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.


עדכון מתאריך 26.04.22
הועלה קובץ הודעת הבהרה – רישום למאגר מרצים בתחומי מעטפת לתחום הספורט כללי


עדכון מתאריך – 19.05.22
הועלה קובץ הודעת הבהרה – עדכון מועד הגשה ואופן הגשה

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063