הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

רישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

רישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2022/71

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר היועצים של המכון לתחומים שונים ("המאגר").

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר הוא או יועץ מטעמו, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הייעוץ הרלוונטי אליו הוא מגיש את הצעתו; מציע כנ"ל, אשר במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק שירותים בשני פרויקטים לפחות, עבור אחד מהגופים המפורטים בסעיפים 3.5.1-3.5.3 למסמכי ההליך.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין באתר המכון בכתובת: www.wingate.org.il בלשונית "מכון וינגייט – קול קורא".

רישום למאגר – ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר ו/או לפנות בשאלת הבהרה, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ה', 16 ליוני, 2022.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ה', 30 ליוני, 2022 בשעה 12:00.

המידע והתנאים המחייבים לגבי המאגר כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך. כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.


עדכון מתאריך 22.06.22
הועלה קובץ הודעת הבהרה מס' 1


עדכון מתאריך 26.06.22
הועלה קובץ הודעה  -עדכון מועד הגשה.


עדכון מתאריך – 05.07.22
הועלה קובץ הודעה -עדכון מענה לשאלות הבהרה ומועד הגשה.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063