הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

רישום קול קורא למתן חסויות לאירוע/ים עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

רישום קול קורא למתן חסויות לאירוע/ים עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2022/74

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קול קורא לקבלת פניות למתן חסויות לאירוע/ים, עבור המכון.
המכון – המכון פועל על פי חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), תשע"ז-2017, ועוסק בין היתר בקידום ופיתוח פעילויות הספורט בישראל.
האירוע/ים – כנסים ו/או אירועים /או ימי עיון ו/או טקסים מסוגים שונים המתקיימים מפעם לפעם בשטחי המכון בנתניה.
הגשת ההצעה למתן חסויות – ספק המעוניין להציע מתן חסות לאירוע/ים יפנה בכתב בבקשה למכון, בצירוף מכתב נלווה במסגרתו יצוינו פרטים מלאים אודות הספק, לרבות כתובת דוא"ל ואיש קשר מטעמו וכן תיאור הצעת החסות לרבות המותג הרלוונטי.
לצורך הגשת הצעה יש להירשם באופן עצמאי לתיבת הצעות מקוונת באמצעות מערכת SourcingVision ובהתאם להנחיות בקובץ בשם "מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים" שיפורסם באתר המכון. בהרשמה זו יוגדרו לספק פרטי כניסה (שם משתמש וסיסמה) באם הינו משתמש חדש במערכת.
ההצעה תוגש בתיבה המקוונת הרלוונטית בשפה העברית בעותק אחד חתום, אשר יצורף לתיבה המקוונת בפורמט PDF תחת הכותרת "קול קורא חסויות לאירוע/ים", וזאת עד ליום ג' 19 ביולי בשעה 12:00.
פרטי ההתקשרות – ההתקשרות מותנית בחתימה על הסכם התקשרות ובתשלום דמי זיכיון על פי התעריפים המקובלים במכון במועד קיום האירוע. הפרסומים שיוצגו במסגרת החסויות ותוכנם הינו בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון ולספק לא תהיה כל טענה בעניין זה. מובהר, כי על הספק לעמוד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
שאלות ובירורים – שאלות ובירורים, לרבות קבלת פרטים בנוגע לאופן הגשת הצעה לחסות ותעריפים רלוונטיים, יופנו באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ד' 6 ביולי בשעה 12:00.

המכון שומר לעצמו את הזכות לפנות לספקים, בכתב או בע"פ, להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים לרבות השלמת מסמכים. המכון יבחן בין היתר את אופי פעילותו של הספק, תחום פעילותו, מסריו והתאמתו למתן חסות לאירועי המכון. כמו כן, המכון יהא רשאי לנהל משא ומתן עם מי מהספקים.

תשומת הלב כי המכון יהיה רשאי שלא לקבל ו/או לדרוש תיקונים בהצעה לחסות, וזאת מטעמים הרלוונטיים בין היתר, להשלכותיה של ההצעה לחסות על רגשות הציבור, התאמתה לאופיו של האירוע ו/או למטרות, תכליות ו/או תדמית המכון, רלוונטיות ציבורית וכיו"ב, הכול לצורך בחירת החסות/יות הטובה/ות והראויה ביותר, אשר תשרת/נה את המכון באופן מיטבי לצורך מילוי תפקידו על פי דין.
המכון לא יישא בעלויות כלשהן הרלוונטיות לקול קורא זה.

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063