הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

קול קורא להתאחדויות ואיגודי ספורט בנושא "אירוח אליפויות בינלאומית" - מספר 2022/75

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קול קורא להתאחדויות ואיגודי ספורט בנושא "אירוח אליפויות בינלאומית".
תנאי סף – מציע שהינו איגוד ספורט או התאחדות ספורט; מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976; מציע אשר אושר לו אירוח של מפעל ספורט בינלאומי ברמת אליפות אירופה או עולם ואשר אירוח האירוע אושר על ידי איגוד בינלאומי שמוכר על ידי משרד התרבות והספורט, ואשר רלוונטי לענף הספורט של המציע ואשר באירוע משתתפות ספורטאיות המייצגות את המציע ומדינת ישראל; מציע אשר ביכולתו להעמיד מקורות עצמאיים למימון הפרויקט.
מסמכי ההליך – ניתן לעיין בעמוד זה.
רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.
שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ג', 16 באוגוסט, 2022.
מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום ג', 30 באוגוסט, 2022 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063