הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" לשנת 2022

מכרזים שהסתיימו

קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" לשנת 2022 - מספר 2022/76

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" עבור קורס להכשרת מאמנות או קורס שיפוט.
תנאי סף – אזרחית ישראלית או תושבת קבע או תושבת שהינה בעלת מעמד עולה (מטעם רשות האוכלוסין וההגירה) או תושבת שהינה בעלת מעמד אזרח עולה (כהגדרת מונח זה במשרד העלייה והקליטה), אשר לומדת במוסד מוכר ע"י מינהל הספורט קורס להכשרת מאמנים או קורס שיפוט באחד מאיגודי הספורט או התאחדויות הספורט המוכרות ע"י מינהל הספורט.
מסמכי ההליך – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.
רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.
שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ד', 20 ביולי, 2022.
מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, יום ד', 31 באוגוסט, 2022 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעות להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

להגשה באימייל:
[email protected]


עדכון מתאריך – 15.08.22
הועלה קובץ - מענה לשאלות הבהרה.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063