הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

רישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

רישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2022/88

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם רישום למאגר יועצים של המכון.

תנאי סף ופרמטרי איכות לכל אחד מהיועצים מפורסמים באתר המכון. ניתן לעיין במסמכי ההליך בהמשך עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד למועד הנקוב לכך.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063