הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2023/07

מועד ההגשה חלף - לא ניתן להגיש הצעות!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר היועצים של המכון לתחומים שונים ("המאגר").

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק שירותים בשני פרויקטים לפחות, וזאת בתחום הייעוץ הרלוונטי אליו הוא מגיש את הצעתו.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.

רישום למאגר – ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר ו/או לפנות בשאלת הבהרה, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א', 02 ליולי, 2023.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א', 30 ליולי, 2023 בשעה 12:00

המידע והתנאים המחייבים לגבי המאגר כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך. כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.

 

קישור לתיבת המאגר - לחצו כאן

 

 

עדכון מתאריך ה-19.06.23
פורסמה מודעת הבהרה יזומה הכוללת עדכון רשימת תחומי הייעוץ הפתוחים להרשמה.

 


עדכון מתאריך ה-27.06.23
פורסמה מודעת הבהרה יזומה הכוללת עדכון רשימת תחומי הייעוץ הפתוחים להרשמה.


עדכון מתאריך ה-19.07.23
פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה ועדכון תחומים

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063