הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 2024-2023

מכרזים שהסתיימו

קול קורא לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 2024-2023 - מספר 2023/47

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון") ואתנה - המרכז לקידום ספורט נשים ("אתנה"), מתכבדים לפרסם קול קורא לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 2023-2024 ("ההליך").

תנאי סף – מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ,1976 - לרבות הוראות סעיף 2 לחוק האמור (בדבר ניהול פנקסים ודיווחים); מציע שהוא אגודת ספורט הרשומה באיגוד הרלוונטי בהתאם להוראות חוק הספורט, תשמ"ח1988 - ("חוק הספורט"); מציע שהוא אגודת ספורט בענף כדור בו לפחות 200 ספורטאיות פעילות, כהגדרת מונח "ספורטאי פעיל" במבחני התמיכות; במציע קיימת קבוצה אחת לפחות השייכת לליגת העל בנשים; בנוסף, ביחס לרצועה א' בלבד: המציע מעסיק מאמן אחד לפחות בעל תעודת מאמן ממוסד מוכר להכשרת מאמנים, לפי חוק הספורט בענף הספורט הרלוונטי, בקבוצת העל לנשים; ביחס לרצועה ב' בלבד: במציע קיימת קבוצת נערות המשתייכת לליגה הבכירה או לליגה המשנית באותו ענף. בנוסף, המציע מעסיק מאמן אחד לפחות בעל תעודת מאמן ממוסד מוכר להכשרת מאמנים, לפי חוק הספורט בענף הספורט הרלוונטי, בקבוצת הנערות הבכירה.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ד' 06/12/23 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום א' 17/12/23 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון ואתנה שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ה הליך ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי ההליך.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063