הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה לרישום למאגר ספקי מוצרי מזון למכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

הזמנה לרישום למאגר ספקי מוצרי מזון למכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2023/48

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר ספקי מוצרי המזון של המכון לתחומים שונים ("המאגר").

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר, מחזיק בכל התעודות, הרישיונות וההסמכות הנקובים בסעיפים 3.4.1-3.4.3 להזמנה; מציע כנ"ל, אשר ככל שהצעתו תיכלל במאגר, מתחייב לספק את כל המוצרים הנכללים ברשימת המוצרים עבור הסל הרלוונטי אליו הוא מגיש את הצעתו; מציע כנ"ל, אשר במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק מוצרי מזון ללקוח אחד לפחות במשך 12 חודשים לפחות; מציע כנ"ל, אשר אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה; מציע כנ"ל, אשר בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים שלו לא מופיעה "הערת עסק חי".

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.

רישום למאגר – ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר ו/או לפנות בשאלת הבהרה, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א' 21/01/2024 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א' 17/03/2024 בשעה 12:00.

המידע והתנאים המחייבים לגבי המאגר כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך. כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.

קישור לתיבת ההצעות לחץ כאן

 


עדכון מתאריך ה 13.2.2024
הועלה מענה לשאלות הבהרה


 

להלן עדכון מתאריך ה 6.3.24
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 17.3.24 בשעה 12:00

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063