הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" לשנת 2023-2024

מכרזים שהסתיימו

קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" לשנת 2023-2024 - מספר 2023/51

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון") ואתנה - המרכז לקידום ספורט נשים ("אתנה"), מתכבדים לפרסם קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" לשנת 2023-2024 ("ההליך").

תנאי סף – מציעה אשר הנה אזרחית ישראלית או תושבת קבע או תושבת שהינה בעלת מעמד עולה (מטעם רשות האוכלוסין וההגירה) או תושבת שהינה בעלת מעמד אזרח עולה (כהגדרת מונח זה במשרד העלייה והקליטה); מציעה כנ"ל, אשר לומדת במוסד מוכר ע"י מינהל הספורט את אחד הקורסים שלהלן: (1) קורס להכשרת מאמנים; (2) קורס להכשרת אנליסטים בתחום הספורט; (3) קורס שיפוט באחד מאיגודי הספורט או התאחדויות הספורט המוכרים על ידי מינהל הספורט; (4) קורס להכשרת שופטת מזכירות באחד מאיגודי הספורט או התאחדויות הספורט המוכרים על ידי מינהל הספורט.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ג', 12.12.2023 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום ג', 26.12.2023 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון ואתנה שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי ההליך.

 

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063