הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – מכון וינגייט

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – מכון וינגייט - מספר 190015

לא פעיל!

מכון וינגייט, המכון הלאומי לספורט ("מכון וינגייט" או "המכון"), מעוניין לבנות מאגר יועצי תקשורת ("היועצים") הערוך לפי תחומי העיסוק ("המאגר")
בתחומים הבאים:
א. תקשורת נתונים - "תשתית אקטיבית"
ב. חדרי שרתים
ג. מולטימדיה
ד. תשתיות תקשורת - "תשתית פסיבית"
ה. טלפוניה

תנאי הסף להיכללות במאגר היועצים:
(1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל.
(2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
(3) המציע צירף לבקשתו את נספח א' להזמנה - טופס בקשת הצטרפות למאגר.
(4) המציע בעל ניסיון בן חמש שנים לפחות (במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה להירשם למאגר) במתן שירותי ייעוץ, באפיון ובתכנון עבור לפחות תחום אחד מהתחומים המפורטים לעיל.
(5) המציע סיפק שירותי ייעוץ, אפיון ותכנון לכל הפחות לשני לקוחות שונים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע למלא את נספחי ההזמנה בכתב קריא וברור ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההזמנה לכתובת הדוא"ל: [email protected] לא יאוחר מיום ג', 16 לאפריל 2019, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 10.04.2019
הועלה קובץ "תיקונים למסמכי הזמנה למאגר יועצי תקשורת מס' 190015"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063