הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – מכון וינגייט

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – מכון וינגייט - מספר 190010

המכרז לא פעיל!

מכון וינגייט – המכון הלאומי לספורט ("המכון"), מעוניין לעדכן את מאגר רשימות היועצים והמתכננים ("היועצים"), הערוכות לפי סוגי ההתקשרויות ותחומי העיסוק ("המאגר"), בתחומים המפורטים להלן:

יועץ בטיחות מהנדס בריכות
יועץ בטיחות מזון מהנדס מים וביוב
יועץ חשמל מעצב פנים
יועץ לאיטום גגות ומבנים שמאי מקרקעין
הנדסת בניין/ קונסטרוקציה/ הנדסה אזרחית שיקום מבנים
מנהל פרויקטים - הנדסה ובניין כמאי
יועץ תפעול ואחזקת מבנים בטיחות באש
יועץ מיזוג אויר עיצוב תאורה
יועץ נגישות הנדסת מערכות השקיה
יועץ שיקום בטונים יועץ מעליות
יועץ אינסטלציה יועץ התייעלות אנרגטית
יועץ ניהולי/ארגוני אדריכלות

תנאי הסף לרישום במאגר: (1) המציע הוא יחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין; (2) למציע השכלה אקדמאית או השכלה רלוונטית שוות ערך בתחום הייעוץ המבוקש; (3) למציע רישיון לעסוק בתחום הייעוץ המבוקש, כנדרש על פי דין; (4) המציע צירף לבקשתו את נספח א' להזמנה - טופס בקשת הצטרפות למאגר; (5) למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הייעוץ המבוקש, לאחר סיום לימודיו כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון); (6) המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף; (6) המציע הגיש רשימת ממליצים הכוללת 3 המלצות לפחות בתחום הייעוץ הרלוונטי; (7) המציע ביצע שני פרויקטים במהלך שלוש השנים האחרונות עבור גופים ציבוריים (מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה

שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי עמוס ברדה, מחלקת רכש לכתובת הדוא"ל [email protected]

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.
יובהר כי יועצים שקיבלו בעבר אישור מהמכון על כך שהם נכללים במאגר אינם נדרשים להגיש בקשה פעם נוספת ואין בהזמנה זו כדי לשנות את התנאים לפיהם יועצים כאמור נרשמו למאגר.

על המציע למלא את נספח ההזמנה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי
ההזמנה לכתובת הדוא"ל [email protected]
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063