הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/02

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר היועצים של המכון לתחומים שונים.
תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה;
מציע כנ"ל, אשר במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק שירותים עבור גוף ציבורי בשני פרויקטים לפחות, וזאת בתחום הייעוץ הרלוונטי אליו הוא מגיש את הצעתו.
מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.
רישום למאגר היועצים – ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר היועצים ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.
שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום ד' 7 לאפריל, 2021 בשעה 12:00.
מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת, עד ליום ד' 21 לאפריל, 2021 בשעה 12:00.
כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מאגר יועצים זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.


עדכון מיום 12/04/21
הועלו שני הקבצים הבאים:
"מסמך הבהרות מס' 1 מאגר יועצים 2021/02"
"נספח ד' הזמנה 2021/02"

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063