הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא

הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא - מספר 190045

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מבקש לקבל הצעות לשיתוף פעולה עם המכון לצורך קידום ספורט ואורח חיים בריא שבמסגרתו ייתן המכון רשות שימוש בסמליל (לוגו) המכון ובשמו, וכן ייעוץ מקצועי, בנוגע לתפריט ייעודי או מוצר מזון או קו מוצרים העומדים בקריטריונים המפורטים בהזמנה ("ההזמנה").

התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין לפעילותו בתחום שאליו הוא מגיש הצעה;(4)(א) אם המציע הוא עסק המפורט בפרטים 4.2 או 4.6 ה לצו רישוי עסקים, עליו להיות רשת המונה לפחות 8 סניפים בישראל; (4)(ב) אם המציע הוא רשת שיווק מזון, יש לו מוצר מזון תחת מותג פרטי של המציע שאינו נכלל במוצרים המפורטים בקבוצות אחרות המפורטות בהזמנה; (4)(ג) אם המציע מבקש לשתף פעולה ביחס למוצר שהוא מייבא או מייצר, הוא היבואן או היצרן הבלעדי של המוצר, לפי העניין; בנוסף, כל מוצר או קו מוצרים קיים הופץ בהיקף של 300,000 יחידות בשנת 2019, ולכל מוצר או קו מוצרים חדש יש תחזית מכירות בהיקף של לפחות 300,000 יחידות בשנת 2020; (5) למציעים יש מחזור כספי של לפחות 20 מיליון ₪, בתוספת מע"מ בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018.
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 24 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד שלוש הארכות.
המכון יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם, אם ימצא זאת לנכון, הן בנוגע להצעה הכספית והן בנוגע לחלק האיכותי של ההצעה, ובכלל זה לקיים הליך של Best & Final, והכל בהתאם להוראות ההזמנה והדין בעניין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין ההזמנה יש להגיש בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל: [email protected] עד ליום ה' 6 לפברואר, 2020 בשעה 12:00

ההצעה תוגש למכון וינגייט עד ליום ה' 05 למרץ, 2020 בשעה 12:00, לתיבת ההצעות המקוונת כמפורט במסמכי ההזמנה.

התנאים המפורטים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים, וההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה יגברו בכל מקרה של סתירה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 23.01.2020
הועלו הקבצים הבאים:
1. מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז מס' 190045 – 23.01.2020
2. הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 – מעודכן מסומן 23.01.2020
3. הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 – מעודכן נקי 23.01.2020
4. נוסח מודעה לעיתונות – הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 – מעודכן 23.01.2020


עדכון מיום 28.01.2020
הועלה קובץ "הסכם – שיתוף פעולה בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא – 28.01.2020"


עדכון מיום 17.02.2020
הועלה קובץ "הבהרה מספר 2 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045"


עדכון מיום 24.02.2020
הועלה קובץ "הבהרה מספר 3 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063