הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז להשכרת ציוד ושירותים נלווים לאירועים למכון וינגייט

מכרז להשכרת ציוד ושירותים נלווים לאירועים למכון וינגייט - מספר 180024

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מבקש להזמין הצעות להשכרת ציוד ושירותים נלווים להפקת אירועים ("השירותים" או "הציוד").

סוג המכרז: מכרז מסגרת פומבי.

המציעים שיבחרו במכרז המסגרת יכללו במאגר ספקים מהם יבחרו הספקים שיספקו את השירותים למכון, בהתאם לכל סל, על פי המחירים שהגישו במסגרת הצעתם למכרז או על פי הליך התמחרות בין ספקי המאגר, מפעם לפעם ובהתאם לצרכי המכון כמפורט בהזמנה.
התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ואם המציע הוא תאגיד, אז גם תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע הינו ישות משפטית פעילה שאינה מצויה בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או חדלות פירעון ו/או בקשה להקפאת הליכים שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה בהזמנה ולא מתנהלת נגדו תביעה או הליך משפטי כלשהו העלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה; (4) המציע סיפק שירותי השכרת ציוד ושירותים נלווים להפקת אירועים, מהסוג הנדרש בסלים, לשני גופים ציבוריים, לכל הפחות, במהלך שנת 2018 בהיקף של למעלה מ-50,000 ₪ כולל מע"מ לכל גוף; (5) למציע מחזור כספי שנתי בתחום השכרת ציוד ושירותים נלווים להפקת אירועים נשוא מכרז זה של 100,000₪ כולל מע"מ לכל הפחות, בשלוש (3) השנים האחרונות; (6) הגשת הצעת מחיר באופן מלא, לפחות לסל אחד בתיבת ההצעות המקוונת.

תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות המצורף להזמנה, ולתקופה בת שניים עשר (12) חודשים. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות שניים עשר חודשים כל אחת, בהודעה שתימסר ע"י המכון לספק לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפני העניין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ב' 1 לאפריל, 2019 בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 19/03/2019
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה- מכרז להשכרת ציוד ושירותים נלווים להפקת אירועים מס 180024

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063