הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז מסגרת פומבי לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים

מכרז מסגרת פומבי לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים - מספר 190033

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מזמין מציעים העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה, להציע הצעות להיכלל במאגר ספקי מסגרת לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים ומבקש להזמין הצעות לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע בעל וותק של לפחות 5 (חמש) שנים בתחום אספקת הטובין נשוא המכרז ב-10 (עשר) השנים האחרונות; (4) המציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקת הטובין עבור לפחות גוף אחד בהיקף של לפחות 200,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2016,2017,2018;
תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת תהא מיום חתימת ההסכם על ידי המכון, ולמשך שנים עשר חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד ארבע הארכות.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין ההצעה ניתן להגיש עד ליום ב' 30 לדצמבר, 2019 לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.
ההצעה תוגש עד ליום ב' 20 בינואר, 2020 לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 12.01.2020
הועלו הקבצים הבאים:

1. מענה לשאלות הבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 190033.
2. מכרז פומבי לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים מס' 190033 – מעודכן מסומן
3. מכרז פומבי לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים מס' 190033 – מעודכן נקי
4. טופס הצעת מחיר – מכרז מס' 190033.

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063