הכנס את החיפוש שלך
באנר תמונה אווירית

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות בארץ ובחו”ל

מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות בארץ ובחו"ל - מספר 190036

 

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מזמין מציעים, העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המכון למתן שירותי סוכנות נסיעות בארץ ובחו"ל ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע הינו בעל מחזור כספי של 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון שקלים חדשים) לשנה (כולל מע"מ), לפחות, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018; (4) המציע הינו בעל ניסיון מוכח בהספקת שירותי נסיעות לחו"ל עבור לפחות שני גופים ציבוריים (כהגדרתם בהזמנה) בהיקף של לפחות 500,000 ₪ (חמש מאות אלף שקלים חדשים) לכל גוף ציבורי, בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018; (5) המציע חבר בהתאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל; (6) המציע הוא סוכנות מוכרת על ידי ה-IATA (International Air Transport Association).
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 24 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד שלוש הארכות.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

ההצעה תוגש עד ליום ב' 27 לינואר, 2020 (בשעה 12:00), לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 14.01.2020
הועלה קובץ – מענה לשאלות הבהרה למכרז מסגרת פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות בארץ ובחול מס’ 190036 – 14.01.2020

טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063