הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים

מכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים - מספר 190048

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מזמין מציעים, העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה, להציע הצעות לאספקת תווי שי לעובדי המכון ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע הכנסות ממכירת תווי השי המוצעים במסגרת הצעתו למכרז זה של לפחות 500,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019; (4)(א) תווי השי הינם כרטיסי קנייה מגנטים; (4)(ב) באמצעות תווי השי ניתן לרכוש ברשת שיווק מזון קמעונאית בפריסה ארצית אחת לפחות, ולפחות ב-2 סניפים של רשת שיווק המזון כאמור בתחום המוניציפאלי של העיר נתניה; (4)(ג) תווי השי מאפשרים רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בפריסה ארצית בתחומים נוספים (מלבד רשתות שיווק מזון קמעונאיות), ולכל הפחות בחמשת התחומים הבאים: 1. אופנה ו/או הלבשה ו/או הנעלה 2. ציוד מחנאות ו/או מוצרי ספורט/פנאי ו/או צעצועים 3. מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה 4. טיפוח ובישום 5. הסעדה ו/או פעילויות פנאי.
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 12 חודשים. למכון נתונה אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד שתי הארכות. לאחר שתי תקופות הארכה כאמור, לצדדים נתונה אופציה להאריך בהסכמה את ההסכם בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד שתי הארכות.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

ההצעה תוגש עד ליום א' 16 לפברואר, 2020 בשעה 12:00, לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.
הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 02.02.2020
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים מס' 190048 – מכון וינגייט"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063