הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל

מכרז פומבי להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל - מספר 190024

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל למכון וינגייט ("ההזמנה"). השירותים הנדרשים הם שירותי הקמת אתר אינטרנט עבור המכון ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל, והכל כמפורט בהזמנה.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) על המציע והצוות המוצע מטעמו להיות בעלי שנות ותק כפי שמפורט להלן: (א) למציע יש לפחות חמש שנות ותק בתכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקה של אתרי אינטרנט במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. (ב) למנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע יש לפחות שלוש שנות ותק בניהול פרויקטים משלב התכנון ועד שלב ההקמה של אתרי אינטרנט במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. מנהל הפרויקט מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עובד-מעסיק בינו ובין המציע. (ג) למאפיין UI/UX מטעם המציע יש לפחות שלוש שנות ותק בתכנון ממשק משתמש (UI) וחווית משתמש (UX) של אתרי אינטרנט במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. המאפיין מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עובד-מעסיק בינו ובין המציע (ד) למעצב מטעם המציע יש לפחות שלוש שנות ותק בתכנון קונספט ועיצוב של אתרי אינטרנט במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. המעצב מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עובד-מעסיק בינו ובין המציע. (ה) לאיש הניו- מדיה ודיגיטל מטעם המציע יש לפחות שלוש שנות ותק בניהול פרויקטים בתחום הניו מדיה והדיגיטל במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. איש הניו מדיה והדיגיטל רשאי להיות קבלן משנה של המציע או מועסק על ידו בהעסקה ישירה, בהתאם לשיקול דעת המציע; (4) במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע ביצע שלושה פרויקטים שכללו תכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור שלושה גופים שונים ואשר בכל אחד מהם השתתפו לפחות שניים מחברי הצוות המוצעים מטעמו למכרז (מנהל הפרויקט/מאפיין UI/UX/ מעצב) ואשר בכל אחד מהם נכללו כל הרכיבים והשירותים הבאים: (א) עלות הקמה (ללא תחזוקה) של כל אחד האתרים הייתה בהיקף כספי מינימאלי (התמורה ששולמה למציע) של 150,000 ₪ לפני מע"מ. (ב) אתר רספונסיבי. (ג) האתרים יושמו על גבי מערכת ניהול תוכן מבוססת קוד פתוח (open source). (ד) תכנון ממשק משתמש (UI) וחווית משתמש (UX) בוצע על ידי המציע. (ה) האתרים עלו לאוויר בהצלחה וזמינים ונגישים באינטרנט. (ו) האתרים עומדים בתקן נגישות AA. (ז) בשניים מהאתרים לפחות קיים מנגנון תשלום וסליקה; (5) מנהל הפרויקט ומאפיין UI/UX מטעם המציע מועסקים אצלו בהעסקה ישירה 12 חודשים ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות; (6) במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, איש ה"ניו מדיה ודיגיטל" המוצע מטעם המציע ניהל פרויקטים שבהם ניתנו שירותי ניו מדיה ודיגיטל עבור לפחות שני גופים ואשר בכל אחד מהם נכללו לפחות שלושה מהשירותים הבאים: (א) בנייה וסיוע בתחזוקה שוטפת של הפעילות ברשתות חברתיות: Facebook, Instagram, YOUTUBE. (ב) ליווי וניהול קמפיינים דיגיטליים. (ג) בנייה ותחזוקה של קמפיינים במערכות תוכן. (ד) ניטור ואיתור תכנים, שיחות ברשתות חברתיות העוסקות בלקוח ; (7)למציע מחזור כספי של לפחות 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ לשנה עבור השנים 2016, 2017 ו-2018.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ג' 13 לאוגוסט, 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – מיום חתימת ההסכם על ידי המכון, ועד תום תקופת אחריות בת 12 חודשים, שתחל במועד השקת האתר בתום תקופת ההרצה, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 04.08.2019
מועלה בזאת לאתר המענה לשאלות ההבהרה שהוגשו למכון בקשר עם המכרז , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הועלה קובץ – מענה לשאלות הבהרה למכרז להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063