הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים

מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים - מספר 180047

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מבקש לקבל הצעות לשירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים עבורו ועבור חברת הבת של המכון ("ההזמנה").

התנאים המוקדמים להשתתפות בהזמנה הם: (א) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל, (ב) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, (ג) המציע הינו משרד רו"ח המספק שירותי ראיית חשבון, (ד) המציע מנהל ספרי חשבונות כדין, (ה) במהלך השנה שקדמה למועד הגשת ההצעות, סיפק המציע שירותי ביקורת חיצונית על דוחות כספיים לשני גופים ציבוריים (כהגדרתם בהזמנה) שמחזור הכנסותיהם לשנת 2017 הוא לפחות מאה מיליון ₪. (ו) על המציע להציג ראש צוות מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן: (1) רואה חשבון בעל רישיון בתוקף מטעם מועצת רואי החשבון בישראל בהתאם לחוק רואי חשבון, (2) מועסק כשותף במציע במועד הגשת ההצעות, ולא כשכיר ו/או קבלן משנה או נותן שירות, (3) הינו בעל עשר (10) שנות ניסיון לפחות במתן שירותי ראיית חשבון לאחר מועד קבלת הרישיון, (4) ראש צוות הביקורת המוצע, ערך ביקורת חיצונית על דוחות כספיים בלפחות שלושה גופים ציבוריים שונים שמחזור הכנסותיהם בשנת הביקורת הוא לפחות חמישים מיליון ₪, במהלך שלושת השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, (ז) על המציע להציג חבר צוות ביקורת מטעמו (בנוסף לראש הצוות), אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן: (1) הוא רואה חשבון בעל רישיון בתוקף מטעם מועצת רואי החשבון בישראל בהתאם לחוק רואי חשבון, (2) מועסק בהעסקה ישירה, כשכיר של המציע במועד הגשת ההצעות, ולא כקבלן משנה או נותן שירות, (3) הינו בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות במתן שירותי ראיית חשבון, לאחר מועד קבלת הרישיון, (ח) על המציע לצרף שלוש המלצות כתובות מלקוחות עבור ראש הצוות מטעמו.

תקופת ההתקשרות תהיה ממועד חתימת ההסכם ולמשך שלושים ושישה חודשים עם אופציה להארכה בעשרים וארבעה חודשים נוספים.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 27 במאי 2019.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 19.05.19
למען הנוחות, מצורפים בזאת מסמכי ההזמנה, הסכם מכון וינגייט והסכם מלון הספורט המעודכנים, בגרסאות עם סימון שינויים ובגרסאות נקיות (ללא סימון שינויים),
המציעים מתבקשים להגיש הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינויים.

הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047"
הועלה קובץ "מכרז למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047 – מעודכן מסומן"
הועלה קובץ "מכרז למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047 – מעודכן נקי"
הועלה קובץ "הסכם מכון וינגייט – מתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים – מעודכן מסומן"
הועלה קובץ "הסכם מכון וינגייט – מתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים – מעודכן נקי"
הועלה קובץ "הסכם מלון הספורט – מתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים – מעודכן מסומן"
הועלה קובץ "הסכם מלון הספורט – מתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים – מעודכן נקי"


עדכון מיום 20.05.19
למען הנוחות, מצורפים בזאת מענה לשאלות הבהרה ומסמכי ההזמנה המעודכנים, בגרסאות עם סימון שינויים ובגרסאות נקיות ( ללא סימון שינויים),
המציעים מתבקשים להגיש הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינויים הבאים:
• הסכם מכון וינגייט – עדכון מיום 19.05.19
• הסכם מלון הספורט – עדכון מיום 19.05.19
• הזמנה – עדכון מיום 20.05.19
• מענה לשאלות הבהרה – עדכון מיום 20.05.19

הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047 – מעודכן מסומן"
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047 – מעודכן נקי"
הועלה קובץ "מכרז למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047 – מעודכן מסומן 20.05.19 "
הועלה קובץ "מכרז למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים מס_180047 – מעודכן נקי 20.05.19 "

 


עדכון מס' 2 מיום 20.05.19
למען הנוחות, מצורף בזאת מענה מס' 2 לשאלות הבהרה
הועלה קובץ "מענה מס' 2 לשאלות הבהרה – 20.05.19"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063