הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות

מכרז פומבי למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות - מספר 190019

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות למכון וינגייט ("ההזמנה").

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע בעל חמש (5) שנות ניסיון במתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות במהלך עשר השנים האחרונות; (4) המציע סיפק שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות, לשני גופים ציבוריים (כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז), לכל הפחות, במהלך כל אחת משלושת השנים שקדמו למכרז בהיקף של לפחות 450,000 ₪ (ארבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ לכל גוף, לשנה; (5) המציע ביצע גינון והתקין מערכות השקיה ו/או מערכות שליטה ובקרה להשקיה ו/או שעוני מים בעלי קריאה מרחוק, ב3 גנים לפחות המשתרעים על שטח של לא פחות משלושה דונם נטו במשך השנתיים (2) שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות; (6) המציע מעסיק ומפעיל מידי יום, צוות של לפחות 8 עובדי גינון ותחזוקה של גנים בשלושה ארגונים שונים; (7) על המציע להציג במסגרת המכרז מנהל עבודה מטעמו אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן: (א) מנהל העבודה המוצע מטעם המציע הינו אגרונום במגמת מדעי הצמח (הורטיקולטורה) או הנדסאי אדריכלות נוף שבתחום לימודיו התמחה גם בגננות נוי בביצוע ואחזקת גנים או טכנאי אדריכלות נוף או בעל תעודת גננות סוג 2 ממשרד העבודה והרווחה או בוגר בית ספר לשתלנות וגננות ו-(ב) למנהל העבודה יש ניסיון מוכח בכל אחת משלושת השנים האחרונות בביצוע עבודות גינון ותחזוקה בו זמנית של שטחים ציבוריים שגודל אחד מהם עולה על 50 דונם לחודש ובהיקף שטחים מצטבר העולה על 100 דונם לחודש; (8) המציע צירף ערבות לקיום ההצעה בהתאם לנדרש במסמכי ההזמנה; (9) המציע השתתף בסיור המציעים, או בסיור נפרד כהגדרתו במסמכי ההזמנה.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

סיור מציעים חובה ייערך ביום 13.5.2019, בשעה 14:00.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 30 במאי, 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – תקופה בת 36 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 16.05.2019
פרוטוקול סיור מציעים
הועלה קובץ – "פרוטוקול סיור מציעים – 13.5.19"

מועד סיור נפרד מרוכז
ביום ב' 13 למאי, 2019 בשעה 14:00 התקיים סיור מציעים במתחמי המכון. לאור פניות שנעשו למכון בהם נתבקש המכון לבצע סיור נוסף במתקניו, החליט המכון לבצע סיור נפרד מרוכז שיתקיים ביום א' 19 למאי,2019 בשעה 09:00. מציע המעוניין להשתתף בסיור הנפרד מוזמן לפנות למזמין בכתובת [email protected]

יובהר כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יישאר בעינו ומציעים שישתתפו בסיור הנפרד יוכלו להגיש שאלות הבהרה עד למועד הנקוב במסמכי ההזמנה.


עדכון מיום 22.05.19
מועלה בזאת לאתר המענה לשאלות ההבהרה שהוגשו למכון בקשר עם המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

נוסף על האמור, מועלים בזאת לאתר מסמכי המכרז המעודכנים ונספחים ח-1 – ח-5 המעודכנים, לאחר שינויים ותיקונים טכניים בעיקרם שבוצעו בעקבות שאלות ההבהרה.
לנוחות המציעים, מסמכים אלו מצורפים הן בגרסת "מעודכן מסומן" והן בגרסה "מעודכן נקי".
מסמכי המכרז המתוקנים והנספחים המתוקנים והנקיים הם הקובעים לצורך מתן הצעת המציע והם מחליפים את המסמכים המקבילים להם, שפורסמו טרם מועד הודעה זו.
הצעה אשר תוגש שלא בנוסח המעודכן עלולה להיפסל.

הועלה קובץ – "מכרז למתן שירותי גינון אחזקת גנים וחצרנות מס_ 190019 – מעודכן נקי – 22.5.2019"
הועלה קובץ – "מכרז למתן שירותי גינון אחזקת גנים וחצרנות מס_ 190019 – מעודכן מסומן – 22.5.2019"
הועלה קובץ – "נספחים ח-1 – ח-5 להזמנה – מעודכן מסומן – 22.5.2019"
הועלה קובץ – "נספחים ח-1 – ח-5 להזמנה – מעודכן נקי – 22.5.2019"
הועלה קובץ – "מענה לשאלות הבהרה- מכרז למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות מס_190019 – 22.5.2019"


עדכון מיום 23.05.19
הועלה קובץ "פרוטוקול סיור מציעים – מכרז פומבי למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות מס_190019 – מעודכן נקי"
הועלה קובץ "פרוטוקול סיור נפרד – מכרז פומבי למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות מס_190019"
הועלה קובץ "תיקונים בפרוטוקול סיור מציעים מכרז גינון, אחזקת גנים וחצרנות מס_190019 -23.05.19"


עדכון מיום 29.05.19
הועלה קובץ "תיקון לפרוטוקול סיור מציעים מכרז גינון, אחזקת גנים וחצרנות מס_190019 – מעודכן נקי – 29.05.19"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063