הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי הדברה עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי למתן שירותי הדברה עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/09

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבכותרת.

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר הינו בעל רישיון מדביר תקף על שמו, מסוג "מדביר במבנים ובשטח פתוח" ו/או "מדביר באיוד", לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, תשע"ו-2016; מציע כנ"ל, אשר הינו בעל היתר רעלים תקף על שמו, מטעם המשרד להגנת הסביבה, לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993, לשימוש ברעלים למטרות הדברה; מציע כנ"ל, אשר במשך 36 חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, העניק שירותי הדברה, עבור 3 לקוחות שונים לפחות, אשר בהם מתקיימים התנאים שלהלן: (1) עבור 2 לקוחות לפחות שירותי ההדברה הוענקו בשטחים מבונים מאוכלסים, בהיקף מצטבר, של לפחות 10,000 מ"ר, לכל לקוח; (2) עבור לקוח 1 לפחות, שירותי ההדברה הוענקו בנוסף גם במתחם מבונה שהוא מטבח מוסדי.

תקופת התקשרות – 12 חודשים ואופציה של עד 36 חודשים.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז ו/או להשתתף בסיור מציעים (רשות), באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

מפגש מציעים – מפגש וסיור בשטחי המכון (רשות), יתקיים ביום 15.12.2021 בשעה 10:00.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 20.12.2021.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 29.12.2021 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.


עדכון מתאריך 21.12.21
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063