הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי הסעות למכון וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי הסעות למכון וינגייט - מספר 180041

המרכז לא פעיל!

מצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מבקש להזמין הצעות למתן שירותי הסעות למכון וינגייט ("ההזמנה").
התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע בעל לפחות חמש שנות ניסיון במתן השירותים נשוא המכרז במהלך עשר השנים האחרונות; (4) המציע רשום כדין ובעל רישיון כמשרד להסעות כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985; (5) המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסכמה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה; (6) בידי המציע רישיון תקף לנהל עסק להסעת נוסעים על פי חוק רישוי עסקים, ככל שיש חובת רישוי עסק על פי דין; (7) למציע רישיון בר תוקף מאת המפקח על התעבורה, שהינו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך; (8) כל נהג שעתיד לספק את השירותים נשוא המכרז מטעם המציע נדרש לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן: (א) לנהג רישיון לנהוג על רכב פרטי ו/או אוטובוס זעיר ו/או אוטובוס רגיל, בהתאמה לרכב אותו הוא מסיע; (ב) הנהג בעל אזרחות ישראלית; (ג) הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב בו הוא נוהג; (ד) לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה; (ה) לגבי כל נהג, אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים; (ו) אישור רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, במידה שנדרש, בהתאם לתקנה 84 לתקנות התעבורה; (9) למציע לפחות שלושה אוטובוסים, שלושה מיניבוסים ושלושה רכבים פרטיים/מוניות העונים על סעיף 10 להלן; (10) כל רכב של חברת ההסעות לצורך מתן השירותים נשוא המכרז יעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן: (א) הרכב רשום בחברת הסעות על מנת שיוכל לבצע הסעות בשכר, רישיון ההפעלה לרכב מונפק ע"י משרד התחבורה בירושלים, על גבי רישיון ההפעלה מוטבע מספר הרישוי של הרכב ושם חברת ההסעות שעבורה יבצע את ההסעות בשכר; (ב) גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצוין ברישיון הרכב, החל בשנת 2009 ואילך; (ג) כלי הרכב המיועדים להסעת תלמידים יהיו מצוידים בחגורת בטיחות תקנית לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או במושבים מגביהים, על פי הצורך, בהתאם לתקנות התעבורה; (ד) כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, הוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים ושילוט, ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה; (ה) האוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד התחבורה; (ו) כלי הרכב מערכת טכנולוגית העומדת בתקן ישראלי 5905, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י). למען הסר ספק, מערכת זו הינה מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות כלי רכב או הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב; (11) המציע הגיש במסגרת ההצעה שלוש המלצות כתובות מלקוחות עבורם המציע סיפק שירותים נשוא המכרז.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ה' 29 לאוגוסט, 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – תקופה בת 12 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 20.08.2019
מועלה בזאת לאתר המענה לשאלות ההבהרה שהוגשו למכון בקשר עם המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

נוסף על האמור, מצורפים בזאת מסמכי ההזמנה וההסכם המעודכנים, בגרסאות עם סימון שינויים ובגרסאות נקיות (ללא סימון שינויים), המציעים מתבקשים להגיש הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינויים.

מסמכי ההזמנה וההסכם המעודכנים נקיים הם הקובעים לצורך מתן הצעת המציע והם מחליפים את המסמכים המקבילים להם, שפורסמו טרם מועד הודעה זו.
הצעה אשר תוגש שלא בנוסח המעודכן עלולה להיפסל.

הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה למכרז למתן שירותי הסעות למכון וינגייט מס' 180041"
הועלה קובץ "מכרז למתן שירותי הסעות למכון וינגייט מס' 180041 – נוסח מעודכן נקי 20.08.2019"
הועלה קובץ "מכרז למתן שירותי הסעות למכון וינגייט מס' 180041- נוסח מעודכן מסומן 20.08.2019"
הועלה קובץ "הסכם למתן שירותי הסעות למכון וינגייט מס' 180041- נוסח מעודכן נקי 20.08.2019"
הועלה קובץ "הסכם למתן שירותי הסעות למכון וינגייט מס' 180041 – נוסח מעודכן מסומן 20.08.2019"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063