הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי השמה וכוח אדם זמני

מכרז פומבי למתן שירותי השמה וכוח אדם זמני - מספר 180035

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי השמה וכוח אדם זמני למכון ("ההזמנה").

סוג המכרז: מכרז מסגרת פומבי.

המכון יתקשר עם המציעים הזוכים בהסכם מסגרת למתן השירותים לתקופות קצובות. המכון יבצע פנייה בסבב מחזורי והוגן בין הספקים הזוכים, מעת לעת, ע"פ דירוג הספקים במכרז זה, והכל כמפורט בהזמנה.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) תנאי הסף המפורטים בתקנה 6(א) לתח"מ (6) ניסיון: (א) שירותי כ"א: המציע סיפק בכל אחת מהשנים 2016-2018 שירותי כ"א לשישה לקוחות לפחות, כך שסך השירותים כללו לכל הפחות עשרים עובדים בכל שנה. נדרש כי לפחות שלושה מהלקוחות יהיו גופים ציבוריים. (ב) שירותי השמה: המציע סיפק בכל אחת מהשנים הנ"ל שירותי השמה לשישה לקוחות לפחות, כך שסך השירותים כללו לכל הפחות עשרה עובדים בכל שנה. נדרש כי לפחות שלושה מהלקוחות הינם גופים ציבוריים; (7) המציע מפעיל סניף אחד לפחות באזור השרון וגוש דן, המספק שירותים מסוג השירותים נשוא ההזמנה;

תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות המצורף להזמנה, ולתקופה בת שנים עשר (12) חודשים. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות שניים עשר חודשים כל אחת, בהודעה שתימסר ע"י המכון לספק לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפני העניין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ה', 11 לאפריל 2019, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 3.4.2019
הועלו הקבצים הבאים:
1. מענה לשאלות הבהרה ועדכונים
2. הסכם מעודכן מסומן- נספח א
3. הסכם מעודכן נקי- נספח א
4. מסמכי הזמנה מעודכנים מסומן
5. מסמכי הזמנה מעודכנים נקי

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063