הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט - מספר 190020

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט ("ההזמנה"). השירותים הנדרשים הם שירותי שמירה, אבטחה, והפעלת חניון (אופציונאלי) בשטחי מכון וינגייט.
מכרז זה הוא מכרז פומבי.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע ותק של לפחות חמש שנים במתן שירותי אבטחה ושמירה, במהלך עשר השנים האחרונות; (4) המציע מספק שירותי שמירה ואבטחה עבור לפחות 20 ארגונים/גופים, כאשר בכל ארגון מועסקים על ידו לפחות 10 שומרים ו/או מאבטחים; (5) למציע יש חדר לאחסון נשקים המאושר ע"י משטרת ישראל והמשרד לבטחון פנים על פי דין והרשאי לספק נשק לשטח מכון וינגייט; (6) למציע רישיון תקף לקיום משרד לשירותי שמירה ואבטחה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972; (7) למציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996; (8) עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא הורשע המציע ובעל הזיקה אליו, ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח ז-1 ונספח ז-2 להזמנה, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; (9) בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לא הוטלו על המציע או על בעל הזיקה אליו, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח ז-1 ובנספח ז-2, והכל כמפורט בהזמנה; (10) המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשעו ב-שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בעברה פלילית הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בנספח ז-3; (11) המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח ז-3, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות; (12) המציע מתחייב, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההזמנה, יועסקו אזרחים ישראלים בלבד; (13) המציע השתתף בסיור המציעים או בסיור נפרד; (14) המציע הגיש את כל מסמכי ההזמנה בהתאם להזמנה זו ונספחיה.
ניתן לעיין במסמכי ההזמנה באתר המכון בכתובת www.wingate.org.il בלשונית "מכון וינגייט – מכרזים" .

סיור מציעים חובה ייערך ביום 06.06.2019, בשעה 10:00.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 26 ליוני, 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – תקופה בת 36 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 18.06.2019
מועלה בזאת לאתר המענה לשאלות ההבהרה שהוגשו למכון בקשר עם המכרז , המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

נוסף על האמור, מועלים בזאת לאתר מסמכי ההזמנה וההסכם המעודכנים, מסמכים אלו מצורפים הן בגרסת "מעודכן מסומן" והן בגרסה "מעודכן נקי".
מסמכי ההזמנה וההסכם המתוקנים והנקיים הם הקובעים לצורך מתן הצעת המציע והם מחליפים את המסמכים המקבילים להם, שפורסמו טרם מועד הודעה זו.
הצעה אשר תוגש שלא בנוסח המעודכן עלולה להיפסל.

הועלו הקבצים הבאים:
1. מענה לשאלות הבהרה ותיקונים למסמכי מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה מס' 190020
2. מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' 190020 – מעודכן מסומן
3. מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' 190020 – מעודכן נקי
4. הסכם למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' 190020 – מעודכן מסומן
5. הסכם למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' 190020 – מעודכן נקי


עדכון מיום 19.06.2019
הועלה קובץ "פרוטוקול סיור מציעים – מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' 190020"


עדכון מיום 23.06.2019
למען הנוחות, מצורף בזאת נספח ב1 להזמנה מעודכן, נספח זה מחליף את נספח ב1 המקביל אליו במסמכי ההזמנה שפורסמו טרם מועד הודעה זו.
המציעים מתבקשים להגיש את הצעת המחיר שלהם ע"ג הנספח המצורף.
הצעת מחיר שלא תוגש על גבי נספח זה עלולה להיפסל.
הועלה קובץ "נספח ב1 להזמנה מעודכן – 23.06.2019"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063