הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי תוכן והפקת אירועים

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי תוכן והפקת אירועים - מספר 180026

המכרז לא זמין!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי תוכן והפקת אירועים לארגון אירועי המכון ופעילויות הרווחה השונות במכון ("ההזמנה").

סוג המכרז: מכרז מסגרת פומבי.

המציעים שיבחרו במכרז המסגרת יכללו במאגר ספקים ממנו יבחרו הספקים שיספקו את השירותים למכון על פי הליך התמחרות בין ספקי המאגר, מפעם לפעם ובהתאם לצרכי המכון כמפורט בהזמנה.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע מנהל ספרי חשבונות כדין; (4) המציע בעל וותק מקצועי של לפחות שלוש שנים, בתחום השירותים נשוא ההזמנה; (5) בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2016 ואילך), המחזור הכספי השנתי של המציע היה לפחות 1,000,000 (מיליון) ₪ לא כולל מע"מ; (6) המציע ביצע לפחות חמישה אירועים בתחום השירותים נשוא המכרז, בהיקפים של 100,000 (מאה אלף) ₪ לכל אירוע לפחות, בחמש השנים האחרונות שקדמו למכרז; (7) המציע הגיש ניתוח אירוע ((case study כמפורט בהזמנה; (8) המציע הגיש את כל מסמכי ההזמנה בהתאם לאמור בהזמנה זו ונספחיה.

תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות המצורף להזמנה, ולתקופה בת עשרים וארבעה (24) חודשים. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שניים עשר חודשים כל אחת, בהודעה שתימסר ע"י המכון לספק לפני תום תקופת ההתקשרות או התקופה שהוארכה, לפני העניין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ה' 7 למרץ, 2019 בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 27.02.2019
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה – מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי תוכן והפקת אירועים למכון וינגייט מס' 180026"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063