הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא לרשויות מקומיות להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות נערות ונשים בספורט"

מכרזים שהסתיימו

קול קורא לרשויות מקומיות להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות נערות ונשים בספורט" - מספר 2021/21

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קול קורא מס' 2021/21 לקבלת פניות של רשויות מקומיות - להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות נערות ונשים בספורט" (להלן: "הקול הקורא").

תנאי סף – מציע שהוא אחד או יותר מאלה: (1) רשות מקומית אחת, ובלבד שסך מספר התושבים ברשות זו עולה על 20,000 תושבים; או (2) מספר רשויות מקומיות במשותף, ובלבד שסך מספר התושבים ברשויות אלה, במצטבר, עולה על 20,000 תושבים; או (3) מועצה אזורית בעלת 15 ישובים לפחות; מציע כנ"ל, אשר מעסיק במועד האחרון להגשת הצעות מנהל/ת מחלקת ספורט במשרה מלאה ובתקן מלא, ובהתאם לכל דרישות מינהל הספורט; מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תיבחר בקול קורא, מתחייב בהקצאת מתקנים לפעילות הפרויקט, לרבות שעות מתקן, איכות המתקן והתאמתו לפרויקט; מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תיבחר בקול קורא, יעסיק במסגרת הפרויקט, את שני בעלי התפקידים הבאים: (1) מאמן/ת לפרויקט בהיקף שלא יפחת מ-30 שעות חודשיות; (2) מאמן/ת בעלי תעודת הסמכה בהתאם לחוק הספורט, תשמ"ח-1988; מציע כנ"ל, אשר מספר הספורטאיות הפעילות בענפי הספורט הרלוונטיים לפרויקט בשנת הפעילות 2019 – 2018 עמד על 80 ספורטאיות לפחות, וזאת במסגרת אגודות הספורט בהן יפעל הפרויקט (עבור מציעים הנכללים בתכנית הרב שנתית לפיתוח הדרום (כהגדרתה במסמכי ההליך), מספר הספורטאיות המינימאלי יעמוד על 30 לפחות).

מסמכי ההליך – ניתן לעיין במסמכים בתחתית עמוד זה.

רישום לקול הקורא – ניתן להגיש הצעה לקול הקורא ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום עד ליום 11.08.2021 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת, עד ליום 24.08.2021 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.


עדכון מתאריך – 08.08.21
המכון מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד חדש להגשת שאלות הבהרה, הגשת הצעות וקיום ראיונות - טבלת מועדים להזמנה, העדכונים שנערכו במועדים לקול קורא מפורטים בטבלה שלהלן:


עדכון מתאריך – 24.08.21
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה
הועלה קובץ אמות מידה
הועלה קובץ נספח ג' בפורמט WORD

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063