הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוץ מכון השאיבה במכון וינגייט

מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוץ מכון השאיבה במכון וינגייט - מספר 180045

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מכון השאיבה ("ההזמנה").
סוג המכרז: מכרז פומבי.

המכון מבקש להזמין הצעות לביצוע העבודה שתכלול את שיפוץ מכון השאיבה והסנקת השפכים במכון, וכן כל עבודה אחרת הנדרשת כדי להשלים את ביצוע העבודות והכל בהתאם למפרטים, לכתבי הכמויות ושלבי הביצוע המצורפים למסמכי ההזמנה.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בסימון ב', ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים, או בסימון ג'1 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – 1988; (4) המציע הינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות שיפוץ או הקמה של תחנות שאיבה/תחנות הסנקת ביוב, בהיקפים של לפחות 800,000 ₪ לתחנה, בחמש השנים האחרונות, לגופים ציבוריים או תאגידים; (5) המציע הינו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות שיפוץ או הקמה של תחנות שאיבה/תחנות הסנקת ביוב, בהיקפים של לפחות 100 מק"ש לתחנה, בחמש השנים האחרונות, לגופים ציבוריים או תאגידים; (6) המציע מנהל ספרי חשבונות כדין; (7) המציע השתתף בסיור המציעים, כמפורט בהזמנה; (8) המציע הגיש את כל מסמכי ההזמנה בהתאם לאמור בהזמנה ונספחיה.

– תקופת ההתקשרות תהיה כמפורט בהסכם ההתקשרות.
– ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.
– סיור מציעים יתקיים בתאריך 25 בפברואר 2019, יום ב' בשעה 10:00,
השתתפות בסיור המציעים היא תנאי סף להגשת ההצעה וכפופה לרישום מראש כמצוין במסמכי ההזמנה.
– על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 11 במרץ 2019, יום ב' בשעה 12:00.
– הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 05.03.2019
הועלה קובץ תיקונים

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063